Irrsinn.net: taking joy in human unreason

Smoothies!

Two smoothies